Nhảy đến nội dung

Biểu Mẫu

qUỸ MỞ DFVN
Investor Guide
DFVN-Chính sách bảo mật 21/06/2023 Download
Quy_che_xu_ly 26/04/2023 Download
Gioi_thieu_hieu_qua_quy_mo 25/04/2023 Download
Cam_ket_nha_dau_tu 10/04/2023 Download
Hướng dẫn sử dụng iTRUST 18/07/2022 Download
Hướng dẫn kích hoạt và sử dụng iTRUST 18/07/2022 Download
Chương trình đầu tư định kỳ (SIP) 01/10/2019 Download
Form
Giấy đăng ký Mở tài khoản giao dịch (dùng cho Nhà đầu tư cá nhân) 17/03/2021 Download
Giấy đăng ký Mở tài khoản giao dịch (dùng cho Nhà đầu tư tổ chức) 17/03/2021 Download
Phiếu lệnh Mua chứng chỉ Quỹ 04/10/2019 Download
Phiếu lệnh Bán chứng chỉ Quỹ 04/10/2019 Download
Phiếu Huỷ lệnh 04/10/2019 Download
Phiếu thay đổi chi tiết đăng ký Nhà đầu tư 04/10/2019 Download
Phiếu lệnh chuyển đổi Chứng chỉ Quỹ 04/10/2019 Download
Phiếu lệnh chuyển nhượng Chứng chỉ Quỹ 04/10/2019 Download
Fund Docs
Bản cáo bạch cập nhật có hiệu lực từ ngày 07/02/2023 DFVN-CAF 07/02/2023 Download
Biểu phí giao dịch Chứng chỉ Quỹ DFVN-CAF có hiệu lực từ ngày 04/07/2019 04/10/2019 Download
Biểu phí Giao dịch Chứng chỉ Quỹ DFVN-CAF ngày 24/01/2019 04/10/2019 Download
Điều lệ Quỹ Tháng 04/2022 - DCAF 25/04/2022 Download
Điều lệ Quỹ Tháng 04/2022 - DFIX 25/04/2022 Download
Bản cáo bạch cập nhât ngày 07/02/2023 DFVN-FIX 07/02/2023 Download