Nhảy đến nội dung
  • Takashi-san
 

Mr. Takashi Fujii

Chủ tịch DLI ASIA PACIFIC PTE. LTD.
Chủ tịch danh dự Dai-ichi Life Việt Nam

 

  • Member council cum General Director of Dai-ichi Life Vietnam
 

Ông Trần Đình Quân

Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Dai-ichi Life Việt Nam
Chủ tịch Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam

 

  • Thành viên kiêm Phó Tổng Giám đốc Điều hành Dai-ichi Life Việt Nam
 

Ông Seigo Fujimaru

Thành viên kiêm Phó Tổng Giám đốc Điều hành Dai-ichi Life Việt Nam

 

  • Chief Executive Officer of Dai-ichi Life Vietnam Fund Management Company
 

Ông Trần Châu Danh

Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam