Nhảy đến nội dung
Công bố thông tin - DFVN-FIX
Báo cáo Thay đổi Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ-Tuần 04/2022-Quỹ Đầu tư Trái Phiếu DFVN (DFVN-FIX) 26/01/2022
Báo cáo Thay đổi Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ-Tuần 03/2022-Quỹ Đầu tư Trái Phiếu DFVN (DFVN-FIX) 19/01/2022
Báo cáo Quý 4/2021-Quỹ Đầu tư Trái Phiếu DFVN (DFVN-FIX) 14/01/2022
Báo cáo Thay đổi Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ-Tuần 02/2022-Quỹ Đầu tư Trái Phiếu DFVN (DFVN-FIX) 12/01/2022
Báo cáo Tài chính của Quỹ - Tháng 12/2021-Quỹ Đầu tư Trái Phiếu DFVN (DFVN-FIX) 10/01/2022
Báo cáo về Hoạt động đầu tư của Quỹ - Tháng 12/2021-Quỹ Đầu tư Trái Phiếu DFVN (DFVN-FIX) 10/01/2022