Nhảy đến nội dung
Công bố thông tin - DFVN-FIX
Báo cáo tổng kết hoạt động Quản lý Quỹ, Bán Niên 2022- Quỹ Đầu tư Trái Phiếu DFVN (DFVN-FIX) 12/08/2022
Báo cáo Tài chính của Quỹ - Bán Niên 2022-Quỹ Đầu tư Trái Phiếu DFVN (DFVN-FIX) 12/08/2022
Báo cáo Thay đổi Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ-Tuần 32/2022-Quỹ Đầu tư Trái Phiếu DFVN (DFVN-FIX) 10/08/2022
Báo cáo Tài chính của Quỹ - Tháng 07/2022-Quỹ Đầu tư Trái Phiếu DFVN (DFVN-FIX) 05/08/2022
Báo cáo về Hoạt động đầu tư của Quỹ - Tháng 07/2022-Quỹ Đầu tư Trái Phiếu DFVN (DFVN-FIX) 05/08/2022
Báo cáo Thay đổi Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ-Tuần 31/2022-Quỹ Đầu tư Trái Phiếu DFVN (DFVN-FIX) 03/08/2022