Nhảy đến nội dung

Hiệu quả hoạt động

Lợi suất đầu tư (%)

Tại ngày 31/12/2021 NAV/CCQ (VNĐ) 1 tháng 6 tháng 2021 2020 Từ lúc giải ngân (10/01/2019)
DFVN-CAF 16.422,82 -0,17% 1,39% 30,05% 20,98% 64,23%
VN-Index 1.498,28 (*) 1,34% 6,37% 35,73% 14,87% 66,79%
VN100 1.524,25 (*) 1,62% 6,85% 47,94% 21,56% 85,25%
So với VN-Index - -1,51% -4,98% -5,68% 6,11% -2,56%
So với VN100 - - - - - -

(*) Chỉ số VN-Index và VN100

Home ILPS Graph Data
Tại ngày:
NAV/CCQ (VNĐ)

Thay đổi so với kỳ trước (VNĐ)

Thay đổi so với kỳ trước (%)


Từ
Đến

Giá trị tài sản ròng (NAV)/CCQ

Danh mục đầu tư

Phân bố tài sản theo ngành

10 cổ phiếu tiêu biểu